فایل رایگان ارزيابي تاثير سرمايه گذاري در بخش فنآوري اطلاعات، مديريت يک سازمان و ارزشهاي تجاري آن در بانکداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير سرمايه گذاري در بخش فنآوري اطلاعات، مديريت يک سازمان و ارزشهاي تجاري آن در بانکداري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ارزش تجاری فنآوری اطلاعات تاثیرات عملکردی فنآوری اطلاعات در سطح کل سازمان و محیط رقابتی مربوط رابررسی میکند . کسب وکارها بطور مداوم به سرمایه گذاری های هنگفت در زمینه فنآوری اطلاعات می پردازند وامیدوارند منفعت کسب کنند و بتوانند موقعیت خود را در دنیای رقابتی امروز حفظ کنند. لذا چالش مدیران کسبهرچه بیشتر با ارزش است تا بتوانند این حجم از سرمایه گذاری را توجیه کنند. ازسوی دیگر تمامی ارزشهایتجاری فنآوری اطلاعات ملموس نیستند، بسختی سنجیده می شوند و بسختی هم مدیریت می گردد. بدلیل آنکهداده های عینی کافی و شاخص های همه جانبه برای سنجش منفعت ناشی از سرمایه گذاری در فنآوری اطلاعاتنداریم، در این تحقیق، دیدگاه مدیران بعنوان شاخص ذهنی/ ادراکی در ارزیابی ارزشهای تجاری فنآوری اطلاعاتدر بانکهای غیردولتی ایران درنظرگرفته شده است. این مفهوم را در صنعت بانکداری بررسی میکنیم زیرا مستنداتعلمی موجود نشان میدهد بخش خدمات کمترین میزان بهره وری را از فنآوری اطلاعات بدست آورده و صنعتبانکداری بیشترین سرمایه گذاری در فنآوری اطلاعات را در میان صنایع دیگر دارد .نتایج تحقیق حاکی است سرمایه گذاری بانکهای غیردولتی ایران در فنآوری اطلاعات بر کارکنان بانکها موثر نبودهولی بر فعالیتها و خدمات بانکی ، مشتریان، کارآیی و اثربخشی، عملکرد مالی و رقابت بین بانکها تاثیرگذار می باشد.همچنین نتایج نشان داد کاربرد اینترنت در بانکهای غیردولتی بر رضایت مشتریان موثر ولی بر سهم بازار، سودآوریو بهره وری بانک ها غیرموثر می باشد. ضمنا این فرضیه که تاثیر سرمایه گذاری در نیروی کار متخصص در فنآوری اطلاعات بر سودنهایی بیشتر از تاثیر سرمایه گذاری در سخت افزار/ نرم افزار بر آن می باشد مورد تایید قرارنگرفت. نتایج حاصل از رتبه بندی ارزشهای تجاری فنآوری اطلاعات نشان میدهد خدمات بانکی بالاترین تاثیر وعملکرد مالی بانک پایین ترین تاثیر را از سرمایه گذاری بانکهای غیردولتی ایران در فنآوری اطلاعات کسب کرده اند.

لینک کمکی