فایل رایگان ارزيابي تصميمات مناسب مديران در جهت تحقق اهداف سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تصميمات مناسب مديران در جهت تحقق اهداف سازمان ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

امروزه رشد و توسعه سازمان ها در گرو حل مشکلات آینده سازمان ها در ابعاد مختلف پرسنلی، فنی، مالی، اقتصادی، مشتریانو ذینفعان خواهد بود. حل مسائل سازمانی صرفا به مفهوم حل مشکلات امروز سازمان نبوده، بلکه مشکلات امروز به طورطبیعی بر مدیریت سازمان تحمیل می شود. مدیران موفق، مسائل آینده سازمان را تشخیص داده و آنها را حل می کنند . حلمسائل سازمانی نه تنها نیازمند پیگیری سیستماتیک مراحل مختلف حل مسئله بوده، بلکه متکی به توانایی و همکاری وخلاقیت کارکنان می باشد. فرایند استفاده موثر از منابع مادی و انسانی جهت تحقق اهداف سازمان در چهار چوب نظامارزشی مورد قبول جامعه واقع شده از طرفی اخذ تصمیم گیری که جوهره مدیریت بوده در حل مشکلات سازمانها دارایاهمیت ویژه ای می باشد بنابراین تصمیمات مناسب جهت حل مسئله و مشکلات سازمانی نقش اساسی را در موفقیتسازمانها ایفاء می نماید . حل مسائل سازمانی در بسیاری از موارد به ویژه هنگامی که مشکلات و مسائل غیر تکراری باشندنیاز به تصمیم گیری مناسب مدیران داشته که خود عامل بسیار مهمی جهت تصمیم گیری خلاق و اثربخش می باشد. درمقاله حاضر رویکردهای حل مسئله را از ابعاد مختلف در سازمانها و مدیران مورد بررسی قرار داده و رویکرد جامعی در جهتحل مسائل سازمانی ارائه می گردد.

لینک کمکی