فایل رایگان ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت ها با استفاده از تلفيق روش هاي Neutral DEA ، MODM ، و مفهوم TOPSIS در کارايي متقاطع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت ها با استفاده از تلفيق روش هاي Neutral DEA ، MODM ، و مفهوم TOPSIS در کارايي متقاطع :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

تاکنون از ارزیابی کارایی متقاطع به عنوان یک تکنیک موثر برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری و با دو رویکرد تهاجمی و مشفقانهاستفاده شده است. در این مقاله با استفاده از رویکردی خنثی در حوزه ارزیابی کارایی و با در نظر گرفتن واحدهای مجازی IDMU وADMU به ارزیابی 50 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس پرداخته و در نهایت رتبه بندی متفاوت تری نسبت به رتبه بندی صورتگرفته توسط بورس تهران ارایه شده است. از اینرو با در نظر گرفتن داده های مالی شرکت های منتخب بین سالهای 1385 الی 1389و وزن دهی به داده های مالی با استفاده از سری های هندسی، رتبه بندی نهایی پس از حل چهار مدل برنامه ریزی خطی اولیه بدستآمد. به علت وجود رتبه های مشابه با تعریف یک شاخص نزدیکی نسبی (RC) و یک مدل MODM بر اساس مدل 1 و 2، و با استفادهاز روش میانگین رتبه بندی دیگری محاسبه شد. بر این اساس رتبه بندی حاصل از هر شش مدل به علت قدرت تفکیک زدایی بیشتر وهمچنین درنظرگرفتن مسئله از همه جوانب به عنوان رتبه بندی نهایی انتخاب شد. همچنین طبق نتایج، این روشها پیش بینی دقیق-تری نسبت به معیارهای رتبه بندی شرکت بورس و اوراق بهادار برای آینده یک شرکت از خود نشان دادند.

لینک کمکی