فایل رایگان استخراج مدل بهينه شبيه سازي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي ترکيبي ARMA-GARCH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استخراج مدل بهينه شبيه سازي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي ترکيبي ARMA-GARCH :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

فرآیند تولید داده، یکی از بخش های مهم هر پژوهشی است که تشکیل دهنده بخش میدانی و متمایزکننده پژوهش های انجام شده از یکدیگر می باشد. مدل های بهینه سازی نقش فزاینده ای در تصمیمات مالی دارند.بسیاری از مسائل مالی از تخصیص دارایی تا مدیریت ریسک و تا قیمت گذاری اختیارها به طور موثری می تواندتوسط تکنیک های بهینه شبیه سازی حل شود. هدف از انجام این پژوهش استخراج مدل بهینه شبیه سازیشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بین فروردین ماه 1370 تا تیرماه 1396 می باشد، جهت تولید داده های آتیجهت پیش بینی می باشد. بدین منظور از نرم افزارeviews10 و minitab17 استفاده شد. بر اساس نتایج، مدل (2، 0، 1) ARMA به عنوان مدل بهینه بر اساس معیارهای اطلاعاتی آکائیک و بیزین شوارتز انتخاب شد که با بررسی فروض کلاسیک و رد همسانی واریانس جملات خطا، اثرات اهرمی مورد تایید قرار گرفت و از مدلهای آرچ به منظور استخراج مدل بهینه اسنفاده شد. درنهایت (1، 1) ARMA(1,0,2)-EGARCH به عنوان مدل بهینه شبیه سازی انتخاب شد.

لینک کمکی