فایل رایگان بررسي اثر جريمه مالياتي برتسليم اظهارنامه ماليات برارزش افزوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر جريمه مالياتي برتسليم اظهارنامه ماليات برارزش افزوده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت میباشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالیو کلی (ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم شده است. برای اندازه گیری اجتنابمالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمدمالیاتی (تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره-ی زمانی 1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماریداده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصصحسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکتهایی کهحسابرس آنها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوتدفتری مالیات بیشتری نسبت به شرکت هایی می باشند که حسابرس آنها متخصص صنعت نیست. این امرنشان دهنده ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکتها است.

لینک کمکی