فایل رایگان بررسي تاثير استعداد تجاري بر سطح توانايي مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير استعداد تجاري بر سطح توانايي مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ارزیابی استعداد و توانایی تجاری مدیران در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری می باشدو به دنبال پاسخ به این سوالات می باشد که آیا سطوح استعداد و توانایی تجاری مدیران این شرکت در وضعیتمطلوبی قراردارند و آیا این دو متغیر ارتباط معناداری با هم دارند در این پژوهش انواع استعدادهای ممکنبرای یک فرد یا مدیر را برشمرده، بر این اساس ارتباطی علمی و دقیق بین استعداد مدیر و نوع و روش مدیریتبرقرار کرد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و انتقال به نرم افزار SPSS سپس با استفاده از تحلیلآزمون t و تحلیل رگرسیون این فرضیات آزمون شد و شواهدی مبنی بر رد فرضیات مشاهده نشد. نتایج بدستآمده نشان داد که استعداد تجاری مدیران و توانایی تجاری مدیران در وضعیت مطلوبی قرار دارند. و از طرفینتایج نشان داد که استعداد تجاری مدیران با توانایی تجاری آنها در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاریرابطه معناداری دارد. لذا بطور کاربردی میتوان بیان کرد که از میان کلیه وظایفی که یک مدیر عامل با آنروبه رو است، داشتن استعداد و توانایی بالا، بیشترین بازدهی را ایجاد می کند.

لینک کمکی