فایل رایگان بررسي تاثير بازارمحوري در توسعه قابليت هاي ارتباطي و عملکرد کسب وکارهاي کوچک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير بازارمحوري در توسعه قابليت هاي ارتباطي و عملکرد کسب وکارهاي کوچک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر بازارگرایی بر توسعه قابلیت های ارتباطی و بهبود عملکرد مجموعه (مورد مطالعاتی شرکت زهتابان) مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقی با توجه به هدف کاربردی و نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. برای تحلیل مدل پژوهش از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استافده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 31 نفر از مدیران اجرایی و فروش و بازرگانی مجموعه زهتابان می باشند. در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از تایید فرضیه های اصلی تحقیق را تایید می کند که نشان می دهد بین بازارمحوری (بازارگرایی) و قابلیت های ارتباطی و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دهنده تایید بیشتر فرضیه های این پژوهش است، یکی از شاخصه های مهم این پژوهش تاثیر 0.9 ضریب مشتری گرایی بر عملکرد است که بیشترین ضریب مسیر می باشد و بعد از آن اثر هماهنگی میان وظیفه ای بر عملکرد است که ضریب آن 0.82 می باشد. در مدل مورد بررسی، مقدار شاخص برازش GOF=0.362 نشان دهنده عملکرد مناسب مدل می باشد.

لینک کمکی