فایل رایگان بررسي تاثير توانايي تجاري بر عملکرد مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير توانايي تجاري بر عملکرد مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در حال حاضر، استعداد و توانایی به اصطلاح چند منظوره ای تبدیل شده است که با معانی مختلف، در زمینههای علمی گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. به اعتقاد سانچز استعدادها و توانایی ها مجموعه ای از دانش،خصوصیات، نگرش ها و مهارت های مرتبط به هم تعریف می شوند که تاثیر فراوانی بر شغل افراد دارند.استعدادها و توانایی ها با عملکرد افراد همبستگی دارند، می توانند با استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند و ازطریق آموزش و توسعه بهبود یابند. با بررسی و مطالعه پژوهش های داخلی و خارجی پیشین سوالاتی مطرح شدکه جهت رسیدن به پاسخ سوالات در ادامه تحقیق به تبیین و بررسی سطح استعداد تجاری مدیران، سطحعملکرد مدیران و بررسی استعداد تجاری مدیران بر عملکرد مدیران در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاریپرداخته شده است برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و انتقال به نرم افزار SPSS سپس با استفاده ازتحلیل آزمون t و تحلیل رگرسیون این فرضیات آزمون شد و شواهدی مبنی بر رد فرضیات مشاهده نشد.

لینک کمکی