فایل رایگان بررسي تاثير فرهنگ اخلاقي حاکم بر موسسه حسابرسي بر بيطرفي و صداقت حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فرهنگ اخلاقي حاکم بر موسسه حسابرسي بر بيطرفي و صداقت حسابرس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در حوزه ادبیات رفتاری مربوط به حوزه حسابرسی، بحث روانشناختی حسابرسان و تاثیر آن بر بی طرفی وصداقت آنان مهم تلق می گردد. همچنین، فرهنگ حاکم بر موسسات نیز به عنوان عاملی محیطی بر این رابطهتاثیر دارد. از این رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط و تاثیر فرهنگ اخلاقی حاکم بر موسسه بربی طرفی و صداقت وی تعیین گردید. برای نیل به این هدف، پرسشنامه ای ساختاریافته طراحی گردید و پساز جمع آوری 138 پرسشنامه از رده حسابرس تا شریک، اقدام به آزمون فرضیه ها به روش رگرسیونی شد.نتایج نشان داد که بین فرهنگ موسسه و بیطرفی حسابرس، ارتباط قوی و معناداری وجود دارد. همچنین،بین فرهنگ موسسه و صداقت حسابرس، ارتباط قوی و معناداری مشاهده گردید.

لینک کمکی