فایل رایگان بررسي تاثير مديريت استعداد بر کارآفريني سازماني با توجه به نقش ميانجي نوآوري سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مديريت استعداد بر کارآفريني سازماني با توجه به نقش ميانجي نوآوري سازماني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل رایگان بررسي تاثير مديريت استعداد بر کارآفريني سازماني با توجه به نقش ميانجي نوآوري سازماني می باشد.روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره ورزش و جوانان شهرستان ایلام می باشد که در سال 1397 براساس اطلاعاتکارگزینی اداره کل، 91 نفر می باشند به دلیل اینکه تعداد اعضای جامعه آماری کم است لذا نمونه آماری را همان تعداد جامعهآماری در نظر گرفته است و روش نمونه گیری نیز به روش سرشماری می باشد. برای سنجش متغیرهای از پرسشنامه هایمدیریت استعداد آرمسترانگ، کارآفرینی سازمانی رابینز و نوآوری در سازمان کمالی استفاده خواهد شد.در این پژوهش از روائیصوری استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و با نرم افزار spss 0/91 به دست آمده است کهبیانگر پایائی بالای این پرسشنامه است. نتایج نشان داد که مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی تاثیرمسقیم دارد. همچنین نوآوری در سازمان نیز به عنوان میانجی مورد قبول واقع شد.

لینک کمکی