فایل رایگان بررسي تاثير نوآوري باز بر توسعه محصول جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير نوآوري باز بر توسعه محصول جديد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هم اکنوان وارد قرنی شده ایم که سرعت، تغییر و پیچیدگی از مهمترین مولفه های اصلی آن هستند. فناوری وتکنولوژی های جدید ظاهر شده و روشهای مدیریتی نیز باید همزمان با آن تغییر نماید. شرکتها امروزه اهدافنوآورانه و خلق تکنولوژی خود را بعنوان یک سرمایه نامشهود و مشهود ثابت کرده و صاحب مزیت رقابتی ثروتزا میشوند. خلق مزیت رقابتی در نتیجه ایجاد و ارائه فناوری درسایه مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیکیمیسر خواهد بود . دراین پژوهش ابتدا مفاهیم توسعه محصول جدید و نوآوری باز شرح داده میشود، در اینتحقیق برای گردآوری اطلاعات از کتابخانه ای و میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است که به تعداد150 عدد در بین نمونه که در شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بود توزیع شده است. تجزیه و تحلیل با استفادهاز آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که بین نوآوری وتوسعه محصول جدید ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی