فایل رایگان بررسي تاثير هوش معنوي بر تعهد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير هوش معنوي بر تعهد سازماني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در مورد مفهوم تعهد سازمانی و رابطه آن با سایر متغیرها ،پژوهش های متعددی انجام گرفته است، بنابراین هوش معنویبه عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار فردی، اجتماعی و به تبع آن رفتار و تعهد سازمانی است که طی سال های اخیر درادبیاتسازمان و مدیریت مطرح شده است . پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوم معنوی با تعهد سازمانی انجام گرفته است.یافته ها حاکی از آن است که بین ابعاد هوش معنوی که شامل تفکر وجودی انتقادی، بسط حالت هوشیاری، آگاهی متعالی وتولید معنای شخصی با ابعاد تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. با افزایش هوش معنوی، تعهد سازمانی نیز افزایشخواهد یافت و در نتیجه افراد متعهدتر به ارزش ها و به اهداف سازمان پایبندتر بوده و فعالانه تر در محیط کاری نقش آفرینیخواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصت های شغلی جدید اقدام می کنند.

لینک کمکی