فایل رایگان بررسي تاثير يکپارچه سازي زنجيره تامين بر عملکرد توليد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير يکپارچه سازي زنجيره تامين بر عملکرد توليد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

دراین پژوهش محقق به فایل رایگان بررسي تاثير يکپارچه سازي زنجيره تامين بر عملکرد توليد با استفاده از روشتوصیفی- پیمایشی نمونه ای متشکل از 380 نفر ازکارمندان ومدیران تولیدکنندگان بصورت تصادفی قابل دسترس انتخاب نموده است. برای سنجش فرضیه های تحقیق پرشسنامه ای طراحی و داده هایجمع آوری شده با استفاده از روش های آمار استنباطی ومدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بینمتغیرها تحقیق پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون همبستگی انجام گرفت.نتایج تحقیق نشان می دهد: تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین یکپارچه با عملکرد تولید و توسعهمحصول شرکت در زنجیره تامین یکپارچه با عملکرد تولید و هماهنگی سازمانی در زنجیره تامینیکپارچه با عملکرد تولید رابطه مثبت دارد.

لینک کمکی