فایل رایگان بررسي دوره تصدي حسابرسي بر مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي دوره تصدي حسابرسي بر مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به موقع بودن می باشد و به این مفهوم است کهاطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگانقرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت های مالی واحدهای تجاریکوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورت های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایشمی یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت های مالی، احتمال فاش شدناطلاعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می دهد.هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شرکت با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیاتحسابرسی است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ودوره زمانی سال های 1377 الی 1385 است. نتایج حاصل از آزمون های آماری انجام شده بر رویفرضیه های تحقیق نشان می دهد که پنج متغیر مستقل انتخاب شده در این پژوهش شامل اندازه،نسب بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود دهی، نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در موردصورت های مالی وعمر شرکت، ارتباط معنی دار آماری با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسیوجود دارد.

لینک کمکی