فایل رایگان بررسي رابطه بين ارتباطات سياسي و نقدشوندگي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين ارتباطات سياسي و نقدشوندگي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 128 در دوره زمانی 1389-1395 می باشد. از رگرسیون چند متغیره جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بین ارتباطاتسیاسی و رتبه نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و از آنجا که این شاخص، معیار معکوسی از نقدشوندگیسهام است از این رو بین ارتباطات سیاسی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی