فایل رایگان بررسي رابطه بين تمرکز مشتريان و اجتناب مالياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين تمرکز مشتريان و اجتناب مالياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرکز مشتریان شرکتی و دولتی بر میزان اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد. جهت انجاماین پژوهش، تعداد 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390 الی 1395 مورد بررسیقرارگرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های آماری حاکی از تایید فرضیه ها می باشد. نتیجه ی حاصل از آزمون فرضیه ی اولنشان می دهد که بین تمرکز مشتریان شرکتی و میزان اجتناب از مالیات شرکت ها رابطه مثبت و معناداری برقرار است ونتیجه ی آزمون فرضیه ی دوم نیز حاکی از تایید رابطه منفی و معنادار بین تمرکز مشتریان دولتی و اجتناب مالیاتی شرکت هامی باشد. نتایج این پژوهش می تواند برای دولت ها، قانون گذاران در خصوص روابط متغیرهای موثر بر میزان مالیات شرکت هاتاثیرگذار باشد. مالیات منبعی مهم و تاثیرگذار در رشد هر کشور است که این موضوع برای شرکت های در حال توسعه از قبیلایران از اهمیت بیشتری برخوردار است.

لینک کمکی