فایل رایگان بررسي رابطه بين کوته بيني مديريت و چسبندگي هزينه ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين کوته بيني مديريت و چسبندگي هزينه ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت و چسبندگی هزینه ها در شرکت ها پذیرفته شد دربورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آمار پژوهش شامل 109 شرکت در دور زمانی 1389-1395 می باشد. ازرگرسیون چند متغیر جهت آزمون فرضیه ها پژوهش استفاد شد است. یافته ها حاصل از تجزیه و تحلیلآمار حاکی از آن است که به طور کلی در بورس اوراق بهادار تهران هزینه ها چسبند هستند؛ همچنین عاملرفتار کوته بینی مدیریت باعث شدت این چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران می شود. علاو بر اینکوته بینی مدیران در صنایع مختلف تفاوتی ندارد.

لینک کمکی