فایل رایگان بررسي رابطه ساختار سازماني با خلاقيت مديران ارشد ادارات دولتي شهرستان کردکوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ساختار سازماني با خلاقيت مديران ارشد ادارات دولتي شهرستان کردکوي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با ورود به هزاره سوم و عصر دانش، سازمان ها باید منعطف و انطباق پذیر شوند تا فرصت ها را در محیطپویا شکار کنند. از همین رو مقاله حاضر به بررسی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران ارشد اداراتدولتی شهرستان کردکوی در استان مازندران می پردازد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران عالی و ارشدسازمان ها و معاونین مالی اداری ادارات دولتی شهرستان کردکوی می باشد که متشکل از 35 سازمان میباشد که پرسشنامه خلاقیت بین 35 نفر از مدیران عالی و پرسشنامه ساختار نیز بین 35 نفر از معاونین مالیاداری سازمان ها توزیع گردید. . در این تحقیق سعی گردید رابطه بین خلاقیت مدیران و انواع ساختارسازمانی مینتزبرگ (ساده، بوروکراسی ماشینی، بخشی، حرفه ای و ادهوکراسی) با خلاقیت مدیران بررسیشده و نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن سنجیده و تمامی تجزیه و تحلیل ها توسطنرم افزار spss انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید هر قدر ساختار سازمانی بصورتادهوکراسی باشد، میزان خلاقیت مدیران عالی به سمت بالا یعنی بصورت خیلی خلاق گرایش دارد.

لینک کمکی