فایل رایگان بررسي رابطه مديريت استعداد و بهره وري نيروي کار در کارخانه سيمان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه مديريت استعداد و بهره وري نيروي کار در کارخانه سيمان ايلام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق به فایل رایگان بررسي رابطه مديريت استعداد و بهره وري نيروي کار در کارخانه سيمان ايلام پرداخته شده است. روشتحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده ها روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری اینپژوهش را کلیه نیروی کار در کارخانه سیمان ایلام می باشند که این افراد برابر 598 نفر در تابستان 1397 می باشد. طبقجدول مورگان و همکاران حجم نمونه برابر 234 نفر می باشد روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ محاسبه شده است. برای آزمونفرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است، که نتایج نشان می دهد بین مدیریت استعداد و ابعادش (خالینماندن منصب های کلیدی، ایجاد خزانه استعداد، ترک نکردن سازمان توسط افراد نخبه، ثبات و امنیت شغلی افراد مستعد) وبهره وری نیروی کار در کارخانه سیمان ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی