فایل رایگان بررسي رابطه ي گزارشگري مالي اينترنتي بر هزينه سرمايه شرکتها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ي گزارشگري مالي اينترنتي بر هزينه سرمايه شرکتها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

گزارشگری مالی اینترنتی، ارتباط برتری داده ها، قابلیت دسترسی به داده ها را تقویت و دسترسی مرحله بهمرحله اطلاعات را آسان کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی گزارشگری مالی اینترنتی برهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف،پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های نیمه تجربی پس رویدادی در حوزهپژوهش های اثباتی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدلهای اقتصاد سنجیانجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران طی سال 1396 تشکیل می دهند. پس از اعمال محدودیت هایی تعداد 179 شرکت به عنواننمونه پژوهش انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نهایی داده های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزارهایاقتصادسنجی 8 Eviews و Stata صورت گرفته است . نتایج پژوهش نشان داد که که مولفه گزارشگریمالی اینترنتی و شفافیت محتوایی آن در سطح اطمینان 95 درصد معنیدار میباشد و از آنجایی که ضرایبآنها منفی میباشد نشان از رابطه معکوس گزارشگری مالی اینترنتی و شفافیت محتوایی آن با هزینهسرمایه میباشد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه، توصیه می گردددر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری علاوه بر متغیرهای مالی، به میزان افشای اینترنتی اطلاعات مالیشرکتها نیز توجه نموده و آن را به عنوان عاملی موثر بر ارزش شرکت در مدلهای تصمیم گیری خود لحاظ نمایند.

لینک کمکی