فایل رایگان بررسي عوامل تاثيرگذار بر عملکرد فروش موفق در محصولات غذايي شرکت زرماکارون از ديدگاه مصرف کنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل تاثيرگذار بر عملکرد فروش موفق در محصولات غذايي شرکت زرماکارون از ديدگاه مصرف کنندگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در محیط به شدت رقابتی صنعت موادغذایی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجه عملکرد فروش است. بنابراین شناسایی عواملاثرگذار بر عملکرد فروش موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تلقی میشود. پژوهش حاضر با هدف بررسیعوامل تاثیرگذار بر عملکرد فروش موفق در محصولات غذایی شرکت زرماکارون از دیدگاه مصرف کنندگان آن شرکت شکلگرفته است. این نوع پژوهش را می توان یک پژوهش کاربردی دانست و از لحاظ روش یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان شرکت زر ماکارون در سال 1397 می باشد از آنجا که جمع آوریاطلاعات از کلیه مصرف کنندگان عملا غیر ممکن بوده و جامعه آماری نامحدود می باشد طبق فرمول کوکران نمونه آماریبرابر با 384 نفر می باشد. بنابراین تعداد 384 نفر از مصرف کنندگان محصولات زرماکارون در شهر ایلام انتخاب گردید که بهروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق در این بررسی پرسشنامه ای محقق ساخته بر پایه مقیاس لیکرتاست. برای ارزیابی تحلیل روایی سازه پرسشنامه شاخص ها ها مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات اساتید وکارشناسان، روایی آن از نظر محتوا تایید گردید. پایایی متغیر های تحقیق همگی در دامنه قابل قبول (0/77) قرار دارند.دراین راستا، بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن برسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد فروش موفق در محصولاتغذایی شرکت زرماکارون از دیدگاه مصرف کنندگان شرکت و با استفاده از نرم افزار SPSS 23 مورد آزمون قرار گرفت. نتایجپژوهش حاکی از تایید کلیه فرضیه های پژوهش است،یعنی عوامل تعیین کننده استراتژی بازاریابی، بر عملکرد فروش موفقزرماکارون از دیدگاه مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل کارکنان، شواهدفیزیکی، محصول و قیمت بر عملکرد فروش موفق شرکت زرماکارون از دیدگاه مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی