فایل رایگان بررسي عوامل محيطي موثر بر مسير پيشرفت شغلي افراد (مورد مطالعه: استانداري فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل محيطي موثر بر مسير پيشرفت شغلي افراد (مورد مطالعه: استانداري فارس) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در عصر صنعتی، نردبان مسیر پیشرفت شغلی پارادایم رایج برای رشد و بلوغ کارکنان استفاده میشد. نردبانشغلی، منبع دستیابی کارکنان شرکت به اعتبار، پاداش و اطلاعات بستگی داشت و قدرت، به جایگاهی اطلاقمی شد که فرد درآن قرار داشت ولی افزایش ضریب اهمیت سرمایه های انسانی درسازمان ها، شرایط شیفتپارادایم را فراهم نمود و تغییرات را در این مفهوم ایجاد نمود. ازجمله این موارد تغییرات محیطی است. هدفاز پژوهش حاضر، بررسی عوامل محیطی موثر بر مسیر پیشرفت شغلی افراد می باشد. پژوهش حاضر به لحاظماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی مبتنی بر روشهای اکتشافی زمینه یابی بوده و از دیدگاه هدف، در زمره پژوهش های کاربردی به شمار میآید. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان استانداریاستان فارس در دوره زمانی 1395 تا پایان سال 1396 تشکیل میدهند. جهت نمونه مناسب با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی منظم حدود 53 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های تغییرپذیری محیطی و برندگرایی منابع انسانی با مسیر پیشرفت شغلی افراد رابطه مثبت و معنی داری دارند.بنابراین سازمان برای درگیری کارکنان خود در فرایندهای کاری، بایستی زمینه ها و جو سازمانی مساعد وهمچنین دید مثبت نسبت به مسیر شغلی را ایجاد نماید.

لینک کمکی