فایل رایگان بررسي مديريت دانش و ابعاد آن بر افزايش انگيزه شغلي و تاثير آن بر کارايي کارکنان و طراحي مدل آن (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مديريت دانش و ابعاد آن بر افزايش انگيزه شغلي و تاثير آن بر کارايي کارکنان و طراحي مدل آن (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش میتوانند برتری های بلندمدت خود رادر عرصه های رقابتی حفظ کنند . گسترش و سرعت تغییرات در سراسر جهان باعث شده کهایجاد انگیزه در کارکنان بیش از پیش اهمیت یابد . هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدیریتدانش و ابعاد آن بر افزایش انگیزه شغلی و تاثیر آن بر کارایی کارکنان و طراحی مدل آن میباشد. اینپژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت، توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه -کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1396 می باشد کهبا استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای از افراد دانشکده های دانشگاه حدود 193 پرسشنامه توزیع گردیدکه جهت تایید روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و متخصصین امور، روایی محتوایی آن تاییدگردید و همچنین جهت تایید پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ از طریق نرم افزار 20spss که حدود 0/93 بدست آمد نشان از پایایی و ثبات درونی پرسشنامه می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و همچنین ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزارلیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش و ابعاد آن با افزایش انگیزه شغلی رابطهمثبت و معنی داری دارند و همچنین مولفه های انگیزه شغلی نیز پس از اقدامات مدیریت دانش با کاراییکارکنان رابطه مثبت و معنی داری دارند. بنابراین پیشنهاد می شود که دانشگاه ها بر مستندسازی، ذخیرهسازی و به اشتراک گذاری دانش افراد و نتایج فعالیت ها تاکید بیشتری کنند.

لینک کمکی