فایل رایگان بررسي مقايسه اي ارزيابي قابليت اعتماد کنترل هاي داخلي توسط حسابرسان مستقل و شبکه هاي عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقايسه اي ارزيابي قابليت اعتماد کنترل هاي داخلي توسط حسابرسان مستقل و شبکه هاي عصبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف: این مطالعه با هدف بررسی قابلیت اعتماد ارزیابی کنترل های داخلی توسط حسابرسان مستقل وشبکه های عصبی انجام می شود.روش: این مطالعه با استفاده از چارچوب یکپارچه کمیته سازمان های پشتیبان مالی برای کنترل های داخلی(کوزو) به عنوان اساس مطالعه برای ارزیابی کنترل های داخلی ازلحاظ محیط کنترلی، ارزیابی ریسک،فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی انجام می شود. داده های مربوطه پس ازجمع آوری در محیط نرم افزارهای SPSS و Exel تحلیل شده و پس ازآن با کمک شبکه عصبی در نرم افزارMatlab تجزیه وتحلیل می شوند.یافته ها: یافته های این بررسی تائید هر یک از فرضیات فرعی و فرضیه اصلی را نشان داد.نتیجه گیری: نتایج حاصله بیان می کند که در همه موارد نظر حسابرسان مستقل و شبکه عصبی یکسانبوده و شبکه عصبی توانایی شناسایی الگو در رابطه با ارزیابی قابلیت اعتماد کنترل های داخلی را دارامی باشد. به عبارتی اگر حسابرسان برای مثال کنترل های داخلی شرکتی را قوی ارزیابی کرد هاند، شبکهعصبی ارزیابی ضعیف یا متوسط از کنترل داخلی همان شرکت ارائه نکرده است.

لینک کمکی