فایل رایگان بررسي نقش واسطه اي اعتياد به فضاي مجازي در تاثير استرس شغلي کارکنان بر فرسودگي شغلي (مطالعه موردي: شهرداري اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش واسطه اي اعتياد به فضاي مجازي در تاثير استرس شغلي کارکنان بر فرسودگي شغلي (مطالعه موردي: شهرداري اروميه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای اعتیاد به فضای مجازی درتاثیر استرس شغلی کارکنان بر فرسودگی شغلی در بین کارکنان شهرداریارومیه می باشد. برای این منظور اعتیاد به فضای مجازی بر اساسنظریه دکتر صفوی و استرس شغلی کارکنان بر اساس نظریه پاراسورامانو همکاران و فرسودگی شغلی بر اساس نظریه آلبرت کاروانا (2002)تعریف و در این راستا چهار فرضیه اصلی تنظیم گردیده است. جامعهآماری تحقیق حاضر عبارت است از 720 کارمند از شهرداری ارومیه میباشد. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 251 نفر برآوردشده است. و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزارجمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه می باشد که پس از سنجش و روایی وپایایی و اطمینان از آن ، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برایتجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطیاستفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و توصیف داده-های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه-های تحقیق از آزمونهای معادلات ساحتاری استفاده گردیده است. نتایجحاصل بیانگر آن است که بهبود استرس شغلی کارکنان به مشتریان برفرسودگی شغلی در شهرداری ارومیه تاثیر مستقیم و با توجه به نقشمیانجی گری اعتیاد به فضای مجازی ، استرس شغلی کارکنان بر فرسودگیشغلی تاثیر غیر مستقیم دارد.

لینک کمکی