فایل رایگان بررسي و مطالعه تاثير کارآفريني اجتماعي و مبتني بر دانش بر شکوفايي اقتصاد ملي و بهبود عدالت اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و مطالعه تاثير کارآفريني اجتماعي و مبتني بر دانش بر شکوفايي اقتصاد ملي و بهبود عدالت اجتماعي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

ضرورت تعیین اهداف شغلی متناسب با علاقه و توانایی، گامی هوشمندانه بسوی موفقیت بوده بطوریکهاهداف شغلی، شامل کلیه فعالیتهایی بوده که نیروی انسانی بدان میپردازد. کارآفرین با استفاده از توانایی هاو مهارتها نیز شغل ایجاد می نماید. امروزه اقتصاد جهانی و فن آوری اطلاعات ، تاثیر بسزایی در اقتصاد ملی کشورها گذاشته و نکات اساسی درخصوص راهکارهای تولید محصولات جدید بمنظور تسریع فرآیند رشد و توسعه پایدار و رفاه اقتصاد ی را پدید آورده کارآفرینی از مفاهیمی می باشد که در محدوده علماقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و روا نشناسی قدمتی کوتاه دارد لیکن رو به گسترش می باشد. کارآفرینیبهبود وضعیت اقتصادی را سبب شده و موجب می شود که، اقشار ضعیف جامعه به عرصه های کسب و کاررو آورده و افزایش مالکیت آنها در کسب کارها، بوجود آید ایجاد مساوات از طریق مالکیت خصوصی بطورکلی افزایش ثروت جامعه، منجربه ایجاد سهم کارآفرینی و اشتغال، خلاقیت، مدیریت، کارآفرینی می گردد.کارآفرینی اجتماعی بشدت درحال رشد بوده و توجه فراوانی از بخش های مختلف اقتصادی را به خود جلبنموده بطوریکه مردم بطور مستمر جذب کارآفرینان اجتماعی می شوند. علاقه به کارآفرینی اجتماعی موجبمحبوبیت و شیفتگی مردم شده و علایمی را برای تشویق تغییراجتماعی ایجاد که منافع اطلاعاتی برایجامعه را در پی دارد. کارآفرینی اجتماعی یک ساختار جذاب و دقیق بوده زیرا برای ایجاد اشتغال دارایتعهد بالایی بوده بنابراین مبنای کسب و کار و اشتغال مناسب و تولید محصول می باشد.

لینک کمکی