فایل رایگان تاثير تبليغات تلويزيوني و شبکه اجتماعي بر ايجاد ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: نمايندگي هاي سايپا در تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تبليغات تلويزيوني و شبکه اجتماعي بر ايجاد ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: نمايندگي هاي سايپا در تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه مقایسه تاثیر تبلیغات تلویزیونی و شبکه اجتماعی بر ایجاد ارزش ویژه برند(مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت خودروسازی سایپا شهر تهران) می باشد. جامعه آماری، شاملکلیه کارکنان نمایندگی های شرکت خودروسازی سایپا شهر تهران که 2000 نفرمی باشد. تعداد نمونهآماری با توجه به فرمول کوکران 323 نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محققساخته که مشتمل بر 36 گویه بود، استفاده شده است. همچنین روایی صوری و محتوایی آن بهتایید 30 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی برای تمامیمتغیرهای مورد بررسی بالاتر از 0.7 به دست آمد که در حد قابل قبولی می باشد. برای تقلیل داده ها ازروش های آمار توصیفی و استنباطی از آزمون t دو گروه مستقل در نرم افزار SPSS و معادلات ساختاریدر نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد که تبلیغات تلویزیونی بر آگاهی برند، تداعیبرند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند تاثیرگذار است. همچنین تبلیغبات از طریق شبکه هایاجتماعی بر آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند تاثیرگذار است. از سویدیگر، نتایج نشان داد که تاثیر تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات از طریق شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژهبرند متفاوت نیستند.

لینک کمکی