فایل رایگان تاثير مديريت تکنولوژي بر فرهنگ نوآوري و مزيت رقابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مديريت تکنولوژي بر فرهنگ نوآوري و مزيت رقابتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مدیریت تکنولوژی باعث ایجاد نوآوری میشود این دو در تلاشند تا مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد کنند. مزیترقابتی حاصل یک فرآیند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت خارجی و داخلیسازمان از منابع مزیت رقابتی ، سازمان نشات می گیرد، با توجه به اهمیت موضوع مدیریت اصولی ودرست تکنولوژی موجب ایجاد نوآوری و فرهنگ نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان میشود که بررسیاین موضوع برای سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرفی دیگر این تحقیق در ایران انجام نگرفتهاست که میتواند از نظر مبانی و کاربردی نتایج مهمی را در پی داشته باشد. بنابراین با توجه به گفته ها در اینتحقیق به بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی بر نوآوری و مزیت رقابتی پرداخته است. این تحقیق کاربردی بوده ودر شهرداری کرج انجام گرفته است. ابزار گردآوری کتابخانه ای و پرسشنامه ای بوده و پرسشنامه در بین 135 نفرافراد نمونه توزیع شده است و نتایج در نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج اینتحقیق نشان داد ارتباط معناداری بین مدیریت تکنولوژی با فرهنگ نوآوری و مزیت رقابتی وجود دارد.

لینک کمکی