فایل رایگان تاثير ويژگي هاي مالي و غير مالي در مدت زمان اجرا و تکميل عمليات حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ويژگي هاي مالي و غير مالي در مدت زمان اجرا و تکميل عمليات حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های- پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 73 شرکت در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی و آزمون تفاوت استفاده شد، وتاثیر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج یکسانی همبرای داده های سالانه و هم برای داده های میان دوره ای بدست آمده است. این نتایج نشانگر این است کهتخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی دارد و همچنین امکان مدیریت سود درشرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص در صنعت و با دوره تصدی بالای چهار سال، حسابرسی میشوند متفاوت (کمتر) است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شوند.

لینک کمکی