فایل رایگان تاثير يکپارچگي تکنولوژي اطلاعات بر عملکرد شرکت هاي توليدکننده شيمايي با توجه به نقش چابکي زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير يکپارچگي تکنولوژي اطلاعات بر عملکرد شرکت هاي توليدکننده شيمايي با توجه به نقش چابکي زنجيره تامين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی تاثیر یکپارچگی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد شرکت های تولیدکننده شیمایی باتوجه به نقش چابکی زنجیره تامین پرداخته شده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بودهکه به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان شرکتهایشیمیایی تشکیل دادند. تعداد نمونه ها 384 نفر، بر اساس فرمول کوکران تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعاتاز پرسشنامه استفاده گردید. روایی محتوای با توزیع پرسشنامه میان 30 نفر از خبرگان تایید گردید و پایاییپرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی نظیر میانگین،فراوانی، حداقل، حداکثر و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماریکولموگروف- اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل داده ها نشان داد که یکپارچگی تکنولوژی اطلاعات بر چابکی زنجیره تامینتاثیر دارد. چابکی زنجیره تامین بر عملکرد اقتصادی شرکت های تولیدکننده شیمایی تاثیر دارد. چابکی زنجیرهتامین بر عملکرد اجتماعی شرکت های تولیدکننده شیمایی تاثیر دارد. چابکی زنجیره تامین بر عملکرد محیطیشرکت های تولیدکننده شیمایی تاثیر دارد. چابکی زنجیره تامین بر عملکرد عملیاتی شرکت های تولیدکنندهشیمایی تاثیر دارد.

لینک کمکی