فایل رایگان تاثيرعوامل فردي بر طراحي صحيح کارراهه کارکنان (مورد مطالعه: شرکت ملي نفت ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثيرعوامل فردي بر طراحي صحيح کارراهه کارکنان (مورد مطالعه: شرکت ملي نفت ايران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است. به همین منظور شناخت عواملموثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخشهای دولتی است که برایسنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی میشود. هدف از پژوهش حاضر،بررسی تاثیر عوامل فردی بر طراحی صحیح کارراهه کارکنان میباشد. پژوهش مورد نظر بر مبنای هدفکاربردی و از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی است. جامعهی آماری پژوهش کلیه کارکنان و مدیران شرکتملی نفت ایران در سال 1396 می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی هدفمند و با استفاده از جدولمورگان حدود 103 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون تک متغیره وچند متغیره به وسیله نرم افزار 16 spss انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که عدم تجانس درونی با طراحیصحیح کارراهه رابطه منفی و قابلیت جامع با طراحی صحیح کارراهه کارکنان رابطه مثبت و معنی داری دارد.بنابراین به مدیران و کارشناسان منابع انسانی پیشنهاد میشود تا این روش را به عنوان روشی قابل انعطاف ومشارکتی برای تعیین و توسعه شغل کارکنان مد نظر قرار دهند.

لینک کمکی