فایل رایگان تحليل حاکميت داخلي شرکتي بر بازده سهام شرکت (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل حاکميت داخلي شرکتي بر بازده سهام شرکت (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

حاکمیت شرکتی فرایند و ساختاری است که برای مدیریت و هدایت امور تجاری یک شرکت با هدف افزایشدادن ارزش سهامداران، مورد استفاده قرار میگیرد. پس مدیران یا مالکان شرکتها، باید از طریق شیوه هایحاکمیت شرکتی، سودآوری شرکت را افزایش دهند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل حاکمیت داخلی شرکتیبر بازده سهام شرکت میباشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی -پس رویدادی میباشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار excel و 7 eviews استفاده شده است.جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 است؛پس از اعمال محدودیت ها 125 شرکت برای بررسی انتخاب شدند . نتایج پژوهش نشان داد که مولفه هایحاکمیت داخلی شرکتی با بازده سهام شرکت رابطه معنی داری دارند. بنابراین حاکمیت شرکتی مناسبمیزان آسیب پذیری شرکتها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت کرده، هزینهمعاملات و هزینه سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می کند.

لینک کمکی