فایل رایگان تحليل رابطهي عوامل سازماني بر مديريت تعيين شغل منابع انساني در سازمانها (مورد مطالعه: کارگزاري بيمه سايپا و ايران خودرو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل رابطهي عوامل سازماني بر مديريت تعيين شغل منابع انساني در سازمانها (مورد مطالعه: کارگزاري بيمه سايپا و ايران خودرو) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سازمانها برای روبرو شدن با تغییرات، به تدوین مدل شبکه ای مسیر پیشرفت شغلی و توسعه ی تلاش هایفزایندهی کنونی در قالب اقدامات جامع و استراتژیک می پردازند تا پاسخگویی به محیط در حال تغییر راتسهیل بخشند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل رابطه ی عوامل سازمانی بر مدیریت تعیین شغل منابعانسانی در سازمانها میباشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و بر مبنای گردآوری داده هاتوصیفی- پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، کارگزاری بیمه سایپا و ایران خودرو طی دورهزمانی 1395 تا 1396 می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی و استفاده ازجدول مورگان حدود 230 نفر ازکارکنان و همچنین کارشناسان و مدیران خبره منابع انسانی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد کهتمامی مولفه ها معنی دار هستند که در این بین مولفه معماری سازمانی و تسهیل گری سازمانی با مدیریتتعیین شغل منابع انسانی در سازمان رابطه مثبت ولی مولفه موانع درون سازمانی با مدیریت تعیین شغلمنابع انسانی در سازمان رابطه منفی دارد. بنابراین پیشنهاد میشود که مسیر پیشرفت شغلی هر کدام ازکارمندان را تعیین کنند و سپس عملکرد آنها را با قبل مقایسه کنند تا میزان موفقیت نسبی این روش رابدست آورند و در صورت نیاز اصلاحاتی در اجرای آن به عمل آورند.

لینک کمکی