فایل رایگان تحليل ويژگي هاي هيئت مديره بر ميزان نرخ موثر ماليات شرکتها (موردمطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ويژگي هاي هيئت مديره بر ميزان نرخ موثر ماليات شرکتها (موردمطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

قرن 20 قرن مدیریت و قرن 20 قرن حاکمیت، شفافیت و پاسخگویی است. مدیریت و حاکمیت هر دوکنترل شرکت را مد نظر قرار می دهند اما حاکمیت همواره مستلزم بررسی اهداف اساسی و مشروعیت آناهداف است . هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ویژگی های هیئت مدیره بر میزان نرخ موثر مالیات شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. طرح این پژوهش از نوع شبه تجربی و با استفاده ازرویکرد پس رویدادی است. این پژوهش از نظر روش پژوهش در زمره پژوهشهای توصیفی و از نظر هدفدر زمره پژوهشهای کاربردی جای می گیرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیلرگرسیون چند متغیره استفاده شده و داده ها پس از جمع آوری در صفحه گسترده 2018 Excel مرتبو طبقه بندی و سپس با نرم افزار 7 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد کهبین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت مدیران غیرموظف با نرخ موثر مالیات در سطح خطای 5 درصدرابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بنابراین دوگانگی وظیفه مدیرعامل ونسبت مدیران غیرموظف بامدیریت مالیات رابطه معکوسی دارد ولی اندازه هیئت مدیره با نرخ موثر مالیاتی رابطه منفی و معنی داریدارد که این نشان از رابطه مستقیم با مدیریت مالیات میباشد. بنابراین باید سرمایه گذاران و همچنین افرادعلاقه مند به سرمایه گذاری جهت انتخاب شرکت در تصمیمات خود به هریک از عوامل حاکمیت شرکتهاتوجه داشته باشند.

لینک کمکی