فایل رایگان حاکميت شرکتي و نقش آن در تصميمات مديريتي در شرکت هاي سنتي و پيشرفته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حاکميت شرکتي و نقش آن در تصميمات مديريتي در شرکت هاي سنتي و پيشرفته :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام سنتی راهبری شرکتی است که با ایجاد ارزش افزودهاقتصادی برای شرکت، تدوام فعالیت آن را رقم میزند. با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن درتصمیمات مدیریتی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات معیارهای سنتی حاکمیت شرکتی بر کیفیتگزارشگری مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. پژوهش حاضر بااستفاده از الگوی دادههای ترکیبی برای دوره زمانی 1389 تا 1393، نمونهای متشکل از 120 شرکت بافناوری بالای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند را بهصورت سالانه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به اهداف پژوهش، شاخص عملکرد و کیفیت گزارشگریمالی به عنوان متغیرهای وابسته پژوهش و معیارهای سنتی حاکمیت شرکتی شامل کنترل خانوادگی،تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی به عنوان متغیرهای پیشبین در نظر گرفته میشود. همچنین پژوهش حاضربه منظور ارزیابی دقیقتر روابط بین متغیرها، اهرم، اندازه و سن شرکت را به عنوان متغیرهای کنترلی درنظر می گیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کنترل خانوادگی و تمرکز مالکیت به صورت منفی ومعنادار و مالکیت دولتی به صورت مثبت و معنادار، عملکرد شرکتهای با تکنولوژی بالا را تحت تاثیر قرارمیدهند. همچنین مشخص شد که مالکیت دولتی سهام، کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای با تکنولوژیبالا را به صورت مثبت و معنادار تحت تاثیر قرار میدهد اما تاثیرات کنترل خانوادگی و تمرکز مالکیت برکیفیت اطلاعات مالی از نظر آماری معنادار نیست.

لینک کمکی