فایل رایگان خلاقيت و ساختار ادهوکراسي، ضرورت سازمان هاي امروزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خلاقيت و ساختار ادهوکراسي، ضرورت سازمان هاي امروزي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تحولات پیچیده و پرشتاب جهانی در عرصه های علم، فن آوری، ارزشها و معیارها، بسیاری از سازمانهای موفق جهان را بر آن داشته تا اهداف، روش ها و ساختار خود را در جهت بکارگیری خلاقیت و نوآوریو فراهم آوردن محیطی خلاق هدایت کنند. در هزاره سوم و ورود به عصر دانش، سازمان ها باید منعطف وانطباق پذیر شوند تا فرصت ها را در محیط پویا شکار کنند. در واقع می توان گفت که سازمان های نوآوربهتر و سریعتر از سایر سازمان ها می توانند به چالش های محیطی پاسخ دهند. امروزه سازمان ها برایاینکه بتوانند طبق نظریه اقتضایی در محیط عمل کنند ناگزیر از خلاقیت و نوآوری هستند. مقاله حاضرارتباط خلاقیت و ساختار سازمانی ادهوکراسی را بررسی می کند. در این مقاله ابتدا تعاریفی از خلاقیت،نوآوری و ادهوکراسی ارائه شده و سپس اهمیت خلاقیت و نوآوری در عصر حاضر و ارتباط آن با وجودساختار ادهوکراسی را نشان می دهد.

لینک کمکی