فایل رایگان رابطه بين اتوماسيون اداري و کيفيت زندگي کاري کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين اتوماسيون اداري و کيفيت زندگي کاري کارکنان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

امروزه با پیشرفت هایی که در فناوری اطلاعات مشاهده می شود، استفاده از ابزارهایی مانند اتوماسیون اداری، علاوه برتسهیل در برقراری ارتباطات و انتقال اطلاعات، سرعت و دقت تبادل پیام ها را بالا برده و بنابراین نقشی موثر در کاهشهزینه های اداری سازمان ایفا می نماید که این عوامل سبب افزایش سطح زندگی کاری و در نتیجه افزایش رضایت شغلیمی شود.از این رو هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط اتوماسیون اداری و کیفیت زندگی کاری کارکنان در موسسه عطرک- می باشد.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش 118نفر و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 09 نفر گزارش شدند. مقدار ضریب تعدیل شده ((R(2) که 0/688 می باشد. نشان می دهد 68/8 درصد از کل تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پیش بینی می شود. با توجه به معنی داری آزمون F و مقادیر Sig می توان نتیجه گرفت که ابعاد کیفیت تصمیم گیری و ورود ایده های جدید می توانند پیش بینی کننده کیفیت زندگی کاری کارکنان باشند و بقیه ابعاد این ویژگی را ندارند.همچنین آزمون پیرسون نشان داد کهبین تمامی ابعاد اتوماسیون اداری و کیفیت زندگی کاری کارکنان موسسه عطرک ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی