فایل رایگان شناسايي عوامل شغلي موثر بر مسير برتر اشتغال کارکنان سازمان ها (مورد مطالعه: صندوق بازنشستگي کشوري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي عوامل شغلي موثر بر مسير برتر اشتغال کارکنان سازمان ها (مورد مطالعه: صندوق بازنشستگي کشوري) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

شبکه ی شغلی، مسیر پیشرفت شغلی افراد را چند جانبه فرض می کند و امکان جابجایی افقی و رو به پایینرا علاوه بر ارتقاء امکان پذیر میداند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل شغلی موثر بر مسیر برتراشتغال کارکنان سازمان ها می باشد. پژوهش مورد نظر بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت پژوهشتوصیفی می باشد. دراین تحقیق اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای در داخل و خارج از کشور و همچنینبه صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه طراحی شده، جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این پژوهش،کلیه ی افراد صندوق بازنشستگی کشوری میباشند و به دلیل عدم دسترسی به کلیه افراد و همچنین هزینه-بر بودن آن با استفاده از جدول مورگان حدود 130 نفر از افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 17 SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که جنبه ارزشی شغل آتیو گیرایی شغل آتی با مسیر برتر اشتغال کارکنان در سازمانها رابطه مثبت و معنیداری دارند. بنابراینسازمانها باید کارکنان خود را در جریان تغییرات در بازارهای داخلی و خارجی قرار دهند تا بتوانند درکنار قابلیت سازگاری خلاق، با تغییراتی که در محیط و بازار کار و شغلشان رخ میدهد نیز سازگار شوند.

لینک کمکی