فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توانمندسازي مديران نظام آموزش عالي با استفاده از دلفي فازي و روش BWM (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توانمندسازي مديران نظام آموزش عالي با استفاده از دلفي فازي و روش BWM (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه توانمندسازی کارکنان به یکی از مهمترین دغدغه های سازمان ها تبدیل شده است. تمامی سازمانها در جهت نیل به اهدافو همچنین پاسخگویی به مسئولیتهای فزآینده خویش، نیازمند مدیریت و رهبری موثر خواهند بود. نظامهای آموزشی، بالاخصنظام آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان سازمانی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و هدایت این افراد بهسوی علایق، مهارتها و ارزشها، در جهت اهداف عالی کشور، نیازمند مدیران و رهبران توانمند میباشند. از این رو، هدف پژوهشحاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی میباشد. این پژوهش از نظرهدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی میباشد. برای این کار پس از بررسی ادبیات، 7 عامل کلی ومولفه های (شاخص) مربوط به آنها، به عنوان عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران، شناسایی شدند. سپس با کمک تکنیک دلفیفازی 4 عامل نهایی انتخاب و با استفاده از روش بهترین-بدترین (BWM) وزن هر کدام از عوامل و مولفه های آنها مشخص شده و در نهایت بر اساس امتیازها و اوزان حاصله، این مولفه ها اولویت بندی شدند. نتایج حاکی از آن است به ترتیب، اثربخشی مدیریت،دسترسی به اطلاعات، دانش و مهارت و آموزش مدیران به عنوان عوامل اصلی و مولفه های مربوط به آنها از جمله مدیریتاقتضائی، روابط انسانی موثر، دانش ارزیابی و عملکرد کارکنان، نگرش جهانی داشتن، امنیت فناوری اطلاعات، ارتقا کیفیت خدمات،دوره های نظری و عملی توانمندسازی، مهارت سخنوری و انجام مذاکره، دانش فنی مدیران و آموزش سازمانی تفویض اختیار، بهترتیب به عنوان مهمترین مولفه های موثر بر توانمندسازی مدیران نظام آموزش عالی، بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مطرح می شوند.

لینک کمکی