فایل رایگان ضرورت توجه به کشاورزي پايدار به عنوان راهکار اساسي جهت تسريع فرآيند رشد و توسعه پايدار و افزايش رفاه اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ضرورت توجه به کشاورزي پايدار به عنوان راهکار اساسي جهت تسريع فرآيند رشد و توسعه پايدار و افزايش رفاه اقتصادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه دانسته اند ودر مراحل بعدیرشد هم برای بخش کشاورزی حداقل پنج نقش عمده (تامین درآمد, ایجاد اشتغال, تامین غذا, ایجاد بازار وارزآوری) رادر تغییر ساختار اقتصاد قائل هستند.کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسانبوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید ازنظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد. از مهمترین عوامل تاثیرگذار در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد: بهره گیری ازتکنولوژی نوین ودانش فنی روزآمد؛ مدرن نمودن تکنیکهای کاشت و داشت وبرداشت؛ ایجاد زنجیره تولید، فرآوری و توزیعدر منطقه؛ تامین منابع برای افزایش تولید و بالاترین راندمان وگسترش کیفیت وکمیت تولیدات؛ ساماندهیتولید و استفاده از امکانات بالقوه؛ استفاده بهینه از منابع آب و خاک؛ تنظیم بازار در بخش کشاورزی؛ ذخیرهو نگهداری محصولات کشاورزی؛ رو شهای نوین آبیاری؛ خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی؛ حذفپدیده واسط هگری و توزیع مناسب امکانات؛ و افزایش و بهبود خدمات بیمه ای در بخش کشاورزی.

لینک کمکی