فایل رایگان مديريت پسماند فاضلاب شهري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) (مورد مطالعه: تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت پسماند فاضلاب شهري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) (مورد مطالعه: تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

صنعت تصفیه آب و فاضلاب از جمله صنایع زیربنایی محسوب می شود که در دهه های اخیر توجه بسیاری از دولت ها را به خودمعطوف کرده است. فاضلاب شهری به دلیل ایجاد آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی، در صورت تخلیه در محیط طبیعی بایدتصفیه شود. امروزه با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش مصرف آب، رشد صنعت و بحران کیفیت آب، بکارگیریاستراتژی های مناسب مدیریت فاضلاب شهری و شیوه تصفیه پسماند حاصل از آن، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. تصفیهپسماند فاضلاب امری دشوار و پر هزینه است. از طرفی توجه به مسائل زیست محیطی و اجتماعی در فرآیند تصفیه نیز حائزاهمیت میباشد. از این رو هدف پژوهش حاضر انتخاب روش مناسب مدیریت پسماند فاضلاب شهری با توجه به معیارهایاقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی میباشد. برای این کار پس از بررسی ادبیات، 4 گزینه برای تصفیه پسماند فاضلاب شناسایی شدند. این گزینه ها تحت سه مجموعهمعیارهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و بر اساس نظر 10 نفر ازکارشناسان فعال در زمینه مدیریت فاضلاب شهری، با یکدیگر مقایسه میشوند. نتایج حاکی از آن است روش خشک کردن حرارتیبا وزن 0.307، مناسب ترین گزینه برای تصفیه پسماند فاضلاب میباشد و گزینه های سوزاندن (0.256)، استفاده در کشاورزی (0.231) و دفع در اراضی پست (0.206)، به ترتیب در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

لینک کمکی