فایل رایگان نقش خوشه هاي کسب و کار بر قدرت ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش خوشه هاي کسب و کار بر قدرت ملي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

قدرت ملی یکی از بزرگترین دغدغه های فکری سیاست مداران در روابط سیاسی و بین المللی می باشد چون هر کشور که دارایقدرت ملی بالا باشد می تواند خواسته های خود را به هر شکل تامین کند، با توجه به این نکته که تشکیل خوشه های کسب و کارباعث کاهش هزینه های تامین مواد اولیه و افزایش شاخص تولید ناخالص ملی، تولید سرانه و سطح خود اتکایی می گردد و با توجهبه پررنگ تر شدن خوشه های کسب و کار در سطح ملی و از طرف دیگر اهمیت قدرت ملی نیازمند یافتن یک رابطه معنی دار بینخوشه های کسب و کار و قدرت ملی هستیم. در این مقاله ابتدا به معرفی سپس علل توجه به خوشه ها و نهایتا مزایای خوشه هایکسب و کار پرداخته ایم. در ادامه با ارایه تعریفی از قدرت ملی و بررسی عناصر و کار کرد های آن و با توجه به مدل های موجود درمنابع، نقاط مشترک این دو مبحث را یافته و نهایتا مدلی که نشان دهنده رابطه این دو مولفه می باشد ارایه شده است.

لینک کمکی