فایل رایگان نقش مديريت دانش در رقابت پذيري شرکت هاي صنعتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مديريت دانش در رقابت پذيري شرکت هاي صنعتي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این پژوهش با عنوان فایل رایگان نقش مديريت دانش در رقابت پذيري شرکت هاي صنعتي ايران و با استفاده از منابعکتابخانه ای و به روش تحلیل محتوای کیفی به نگارش درآمده است. در دنیای امروز، افزایش سطح زندگی ورفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های صنعتی بستگی دارد که در آن کشورفعالیت می کنند. رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت ازسرمایه های سازمان، به دست آوردن بازگشت سرمایه ها و تضمین شغل ها در آینده می باشد. در اقتصادمعاصر، مدیریت دانش، پایه و اساس رقابت سازمانی می باشد و مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابیبه رشد پایدار اقتصادی است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، شرکت های صنعتی نقش مهمی در رشد اقتصادیبر عهده دارند. در مقاله حاضر، ضمن تعریفی از مدیریت دانش و ابعاد آن و رقابت پذیری به تعریفویژگی های مدیریت دانش و رقابت پذیری پرداخته شد و عنوان شد که دانش و رقابت پذیری مهمترینویژگی های شرکت های صنعتی می باشد و در پایان نتیجه گیری شده است که شرکت های صنعتی جهترقابت پذیری باید همواره در فکر ارتقای کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش، تسهیم دانش وکاربست دانش در بین کارکنان خود باشند تا از صحنه ی رقابت بیرون نروند، چرا که، توانایی سازمان درمدیریت دانش منجر به رقابت پذیری می شود.

لینک کمکی