فایل رایگان نقش نوآوري باز در توسعه گردشگري شهرستان شميرانات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش نوآوري باز در توسعه گردشگري شهرستان شميرانات :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر نوآوری باز در توسعه گردشگری شهرستان شمیرانات انجام شده است. این مطالعه از نظرهدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- علی بوده است. جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه های گردشگری شهرداری شمیرانات (حمل و نقل، فضای سبز و راه سازی) بوده که طبق اطلاعات موجود تعداد کارشناسان مذکور 85 نفرهستند. و حجم نمونه آماری نیز از طریق جدول کرجسی مورگان 70 نفر انتخاب گردید که به روش نمونه گیری تصادفی سادهانتخاب شدند. جمع آوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. روش مطالعه میدانی شامل توزیعپرسشنامه در بین نمونه آماری پژوهش می باشد که روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده ازآلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه، آزمون t برای دو نمونه مستقل ، تحلیل واریانس تک عاملی)؛ و نرم افزار آماری SPSS 18 صورت پذیرفت.یافته های مطالعه نشان داد نوآوری باز در توسعه گردشگری شهرستان شمیرانات تاثیر دارد. همچنین مولفه های مدیریتمالکیت فکری، توانمندی مشارکتی، واسطه های نوآوری، ظرفیت جذب و هوشمندی فناوری در توسعه گردشگری شهرستانشمیرانات تاثیر دارد. اما آمادگی سازمانی و مدل کسب و کار باز از مولفه های نوآوری باز در توسعه گردشگری شهرستانشمیرانات تاثیر ندارند.

لینک کمکی