فایل رایگان تجزيه و تحليل بهمن هاي نا متعارف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجزيه و تحليل بهمن هاي نا متعارف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

بررسی بهمن های گسترده هوایی غیر متعارف یکی از بخش های مهم در تعیین ویژگی های برخوردهای هسته ای در بهمن ماه های گسترده هوایی با انرژی های بالا است در کار حاضر به بررسی بیشتر موضوع پرداخته وسپس از نظر ساختاری تابع توزیع سطحی الکترونی بهمن ماه های گسترده هوایی ثبت شده از آرایه های آشکار سازی گروه پیر اوژه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است برای این پژوهش 500 بهمن گسترده هوایی در بازه انرژی 10 17تا10 20 الکترون ولت مورد مطالعه قرار داده شده است تغییرشدیدی از محاسبات انحراف معیار چگالی های تجربی در بازه 10 19-10 18 الکترون ولت نسبت به دیگر بازه ها مشاهده شده و خواص هسته ای متمایزی از بهمن ماه های نامتعارف نسبت بهمن ماه های معمولی نشان داده می شود

لینک کمکی