فایل رایگان ناپايداري گرانشي در نظريه پسانيوتني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ناپايداري گرانشي در نظريه پسانيوتني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این مقاله پایداری گرانشی یک توده سیالی سھ بعدی و یک قرص گازی دوبعدی خود گرانشی چرخان در چارچوب نظریھ پسانیوتنی بررسی شده است. با استفاده از روش اختلالی و بکار بردن دومین معادلات تکرار شده تقریب پسانیوتنی، نسخھ نسبیتی رابطھ پاشندگی برای انتشار اختلال ھای کوچک پیدا شده است. با بھره بردن از این معادلھ پاشندگی پسانیوتنی، نسخھ پسانیوتنی تحلیل جینز و محک پایداری موضعی تومره را بدست می آوریم. بھ عبارت دیگر، تصحیحات نسبیتی بھ جرم جینز و محک تومره را در اولین تقریب پسانیوتنی پیدا می کنیم

لینک کمکی