فایل رایگان نوسانات عرضي و دمايي در حلقه هاي تاج خورشيد در هنگام شراره ي x2.1 در ناحيه فعال 11283

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نوسانات عرضي و دمايي در حلقه هاي تاج خورشيد در هنگام شراره ي x2.1 در ناحيه فعال 11283 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

بررسی تغییرات شدت و افت و خیزهای دما در حلقه های تاج خورشید در نواحی مختلف میتواند به ما درباره ی شناخت ساختار حلقه ها و فهم فیزیک آنها کمک کند در این مقاله با کمک روش بی اسپیلاین به استخراج سه حلقه تاجی در ناحیه فعال NOAA AR11283 در هنگام شرارهx2.1 در تاریخ 6 سپتامبر 2011 می پردازیم. سپس با بررسی سری زمانی تغییرات شدت در یک باکس فرضی عمود بر حلقه ها، نوسانات عرضی حلقه ها را استخراج میکنیم. آنگاه سری زمانی تغییرات دمایی در طول حلقه را با تقسیم حلقه به قسمت های مختلف و با استفاده از داده های ابزار ای آی ای از ماهواره ی اس دی او در شش طول موج مختلف 94.131.171.193.211.335 A محاسبه میکنیم و منحنی آنرا نمایش میدهیم همچنین انحراف استاندارد افت و خیزهای دما در طول زمان برای هر نوار از حلقه ها نیز محاسبه می شود

لینک کمکی