فایل رایگان ارزيابي کارايي رويکرد نجواي اجتماعي ترکيبي درجريان سازي ويدئوي زنده نظيربه نظير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي کارايي رويکرد نجواي اجتماعي ترکيبي درجريان سازي ويدئوي زنده نظيربه نظير :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، اینترنت شاهد افزایش چشمگیر کاربردهای مختلفی در شبکه های مشتری / خدمتگزار و نظیربهنظیر بوده است. در شبکه های نظیربه نظیر، برخلاف شبکه های مشتری / خدمتگزار، نظیرها میتوانند سرویس دهنده و هم درعین حال سرویس گیرنده باشند. به همین دلیل شبکه های نظیر به نظیر میتوانند به سرعت، رشد و گسترش یابند. شبکه های اجتماعی یکی از بزرگترین کاربردهای موجود از این نوع شبکه ها است. با توجه به این موضوع با بررسی پروتکل نجوای اجتماعی در شبکه های نظیر به نظیر یک روش ترکیبی ارائه میشود که قادر است توصیه هایی را در بستر این شبکه ها ارائه دهد که میتواند باعث کشف نظیرها با پهنای باند مشابه و همچنین در این روش ترکیبی، نظیرها قادرند به سرعت یکدیگر را کشف کنند. در این مقاله، جریان سازی زنده ویدئوی نظیربه نظیر که جزئی از یک نوع ارتباط اجتماعی دو یا چند طرفه است است با روش مقابله مثل و روش پیشنهادی ما در زمان ورود نظیرها به شبکه بررسی و با شبیهسازی در متلب نتایج آن ارائه خواهد شد.

لینک کمکی