فایل رایگان افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از بهينه سازي مسير سينک متحرک برمبناي ويژگي هاي شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از بهينه سازي مسير سينک متحرک برمبناي ويژگي هاي شبکه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

شبکه های حسگر بیسیم از تعدادی گره های حسگرتشکیل شده است و عموما در محیطهایی استفاده می شوند که دسترسی آسان به آن ناحیه امکان پذیر نیست،در نتیجه اجازه تعویض باتری برای گره های حسگر وجودندارد.هدف اصلی این تحقیق، حفظ طول عمر شبکه حسگر بیسیم است..به منظور جلوگیری از مصرف انرژی انتشار داده در شبکه، می توان از متحرک بودن سینک بهره برد.سینک متحرک میتواند مسیر خود را با توجه بهبرخی از خصوصیات شبکه حسگر انتخاب کند.از جمله خصوصیات شبکه میتوان تعداد حسگرها، داده ارسالی،نسبت گره های زنده به کل گره ها(تعداد گره های از دست رفته) و انرژی شبکه را نام برد، که در هر زمان سینکمتحرک ،با توجه به یکی از پارامترهای ذکر شده مسیرخود را تعیین می کند.برای بهبود انرژی شبکه می توان مسیر حرکت سینک متحرک را با توجه به خصوصیات مذکور بیشتری از شبکه در نظر گرفت.بدین معنا که سینک متحرک هم زمان به چهار خصوصیات از شبکه برای انتخاب مسیر خود توجه کند. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که هر چه تعداد خصوصیات شبکه درمسیر سینک متحرک بیشتر باشد، انرژی شبکه به صورت بهینه مصرف شده و در نتیجه طول عمر شبکه نیز حفظ خواهد شد.

لینک کمکی