فایل رایگان بررسي موردهاي پژوهشي در برپاسازي خدمات ابري در حوزه سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي موردهاي پژوهشي در برپاسازي خدمات ابري در حوزه سلامت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

فناوری نسبتا تازه رایانش ابری که میتواند جایگزین مناسبی برای سیستمهای سنتی سلامت شود، در حال گسترش است. امروزه، استفاده از مدلهای ارائه خدمت ابری منجر به تغییرات مثبتی در بخشهای خدماتی و مدیریتی سیستمهای سلامت شده است. از جمله ویژگیهای رایانش ابری کاهش هزینه، کاهش زمان برپایی، کاهش پیچیدگیهای مدیریتی، سهولت نگهداری، سازگاری بیشتر، حفاظت بهتر در برابر بلایا، چندناحیه ای بودن، افزایش دسترس پذیری، افزایش مقیاسپذیری و مواردی از این قبیل هستند که منجر به بهبود خدمات سلامت شدهاند. این مقاله، با مطالعه و دستهبندی چندین موردپژوهی استفاده از رایانش ابری در سلامت، مزایای مدلهای ارائه خدمات رایانش ابری را در برابر سیستمهای کنونی مدیریت سلامت تعریف و مشکلات امنیتی موجود را بررسی میکند.

لینک کمکی